عجایب هفتگانه ایران

روستای میمند در استان کرمان
روستای میمند در استان کرمان قرار داره
و جز هفت روستای عجیب کشورمونه روستایمیمندشهر بابک
بی شک یکی از باستانی ترین سکونتگاه های بشر
در جهان است که از دوازده هزار سال پیش تاکنون همچنان
پا برجاست و به حیات خود ادامه می دهد
عکس اول نمایی از دوراین روستاست
کسی خونه ای می بینه؟
http://groups.yahoo.com/group/Goonagoon/join
http://groups.yahoo.com/group/Goonagoon/join
http://groups.yahoo.com/group/Goonagoon/join
http://groups.yahoo.com/group/Goonagoon/join
نمایی از داخل یکی از خانه ها
http://groups.yahoo.com/group/Goonagoon/join
مرسی دیزاین
http://groups.yahoo.com/group/Goonagoon/join
http://groups.yahoo.com/group/Goonagoon/join
http://groups.yahoo.com/group/Goonagoon/join
http://groups.yahoo.com/group/Goonagoon/join
http://groups.yahoo.com/group/Goonagoon/join
http://groups.yahoo.com/group/Goonagoon/join
ورودی خانه های روستای صخرای میمند
http://groups.yahoo.com/group/Goonagoon/join
http://groups.yahoo.com/group/Goonagoon/join
http://groups.yahoo.com/group/Goonagoon/join
ساکنان روستا
http://groups.yahoo.com/group/Goonagoon/join
http://groups.yahoo.com/group/Goonagoon/join
http://groups.yahoo.com/group/Goonagoon/join
http://groups.yahoo.com/group/Goonagoon/join
http://groups.yahoo.com/group/Goonagoon/join

 

/ 0 نظر / 26 بازدید