بیاد کودکی

 

بچه بودیم از آسمان باران می آمد

بزرگ شده ایم از چشمهامون

 

 

 


بچه بودیم همه چشمای خیسمون رو میدیدن 

بزرگ شدیم هیچکس نمیبینهبچه بودیم تو جمع گریه می کردیم 

بزرگ شدیم تو خلوت؛

بچه بودیم راحت دلمون نمی شکست 

بزرگ شدیم خیلی آسون دلمون می شکنهبچه بودیم همه رو 10 تا دوست داشتیم

بزرگ که شدیم بعضی ها رو هیچی،

بعضی هارو کم و بعضی ها رو بی نهایت دوست داریم

بچه که بودیم قضاوت نمی کردیم و همه یکسان بودن 

بزرگ که شدیم قضاوتهای درست و غلط باعث شد که 

اندازه دوست داشتنمون تغییر کنه

کاش هنوزم همه رو 

به اندازه همون بچگی ۱۰ تا دوست داشتیم


 

بچه که بودیم اگه با کسی دعوا میکردیم ۱ ساعت بعد از یادمون

میرفت

بزرگ که شدیم گاهی دعواهامون سالها تو یادمون مونده و

آشتی نمی کنیم 

 

بچه که بودیم بزرگترین آرزومون داشتن کوچکترین چیز بود 

بزرگ که شدیم کوچکترین آرزومون داشتن بزرگترین چیزه

بچه که بودیم...بچه بودیم.بزرگ که شدیم بزرگ که نشدیم هیچ؛

دیگه همون بچه هم نیستیم

/ 0 نظر / 25 بازدید