واقعا" خواندنی

BURNS

Beschreibung: Beschreibung: cid:1.838817722@web161508.mail.bf1.yahoo.com
Ayoung mansprinkling his lawn and bushes with pesticides wanted to checkthe contents of the barrel to see how much pesticide remainedin it. He raised the cover and lit his lighter; the vaporsinflamed and engulfed him. He jumped from his truck, screaming. His neighbor came out of her house with a dozeneggs, yelling: "bring me some eggs!" She broke them, separating the whites from the yolks. Theبدن اونو فرا neighborwoman helped her to apply the whites on the young man's face. When the ambulance arrived and when the EMTs saw the youngman, they asked who had done this. Everyone pointed to thelady in charge. They congratulated her and said: "You havesaved his face." By the end of the summer, the young manbrought the lady a bouquet of roses to thank her. His face waslike a baby's skin.
Healing Miracle forburns:
مرد جوانی مزرعه ش رو با سم آفت کش سمپاشی می کرد و می خواست بدونه که چقدر از سم در مخزن باقی مونده. درپوش رو برداشت و فندک رو روشن کرد. بخار بلند شده از سم آتش گرفت و سراسر بدن اونو در بر گرفت. اون از روی تراکتور پائین پرید و فریاد زد. زن همسایه با حدود 10 تخم مرغ از خونه بیرون دوید و در عین حال فریاد می کشید "تخم مرغ بیارید". او تخم مرغها رو شکست وسفیده رو از زرده جدا کرد". وقتی آمبولانس رسید و مسئولین کمک های اولیه مرد جوان رو دیدن پرسیدن "کی این کارو کرده؟" همه به اون زن اشاره کردن و مامورین به اون زن تبریک گفتن. " شما صورت اونو از نابود شدن نجات دادین". در انتهای تابستان مرد جوان دسته گلی به اون زن تقدیم و از اون تشکر کرد. صورتش مثل صورت یک بچه صاف شده بود.
درمان معجزه آمیز سوختگی
Beschreibung: Beschreibung: cid:2.838817722@web161508.mail.bf1.yahoo.com
Beschreibung: Beschreibung: cid:3.838817722@web161508.mail.bf1.yahoo.com
Keep in mind thistreatment of burns which is included in teaching beginnerfireman this method. First aid consists to spraying cold wateron the affected area until the heat is reduced and stopsburning the layers of skin. Then, spread egg whites on theaffected are.
One woman burned a largepart of her hand with boiling water. In spite of the pain, sheran cold faucet water on her hand, separated 2 egg white fromthe yolks, beat them slightly and dipped her hand in thesolution. The whites then dried and formed a protectivelayer.
She later learned thatthe egg white is a natural collagen and continued during atleast one hour to apply layer upon layer of beaten egg white. By afternoon she no longer felt any pain and the next daythere was hardly a trace of the burn. 10 days later, no tracewas left at all and her skin had regained its normal color. The burned area was totally regenerated thanks to the collagenin the egg whites, a placenta full of vitamins.
This information couldbe helpful to everyone: Please pass it on
در ذهن داشته باشین که این روش درمان شامل آموزشهای مامورین آتشنشانی هم هست. کمک ها اولیه شامل پاشیدن آب سرد بر سطح صدمه دیده و کاهش درجه حرارت برای جلوگیری از سوختگن لایه های زیرین پوسته. بعد سفیده تخم مرغ رو روی اون نقطه پخش کنید.
زنی که قسمت زیادی از دستش رو با آب جوش سوزانده بود، با وجود درد زیاد، آب سرد روی دستش ریخت (که خیلی هم دردناکه. من کشیدم می دونم) دوتا تخم مرغ رو شکست و زرده رو از سفیده جدا کرد، کمی اونها رو هم زد، و دستش رو در سفیده فرو برد. سفیده روی دستش خشکید و لایه ای روی دستش کشیده شد. بعداً یاد گرفت که سفیده تخم مرغ یک کولاژن طبیعیه و در تمام بعد از ظهر هر یک ساعت لایه دیگری بر لایه های فبلی افزود. در بعد از ظهر دیگه دردی احساس نمی کرد و روز بعد بسختی میشد اثری از سوختگی دید. 10 روز بعد، هیچ اثری باقی نمونده و پوست رنگ طبیعی شو بدست آورده بود. نواحی سوخته شده به لطف کولاژن موجود در سفیده تخم مرغ که پر از ویتامینه کاملاً ترمیم شده بود.
این اطلاعات ممکنه به درد هر کسی بخوره. پس لطفاً برای دیگران بفرستین
ترجمه: کامران دبیری
 
 
 
/ 0 نظر / 23 بازدید